Vedtægter

For

Mørke Idrætsforening

§1

Foreningens navn:

Foreningens navn er Mørke Idrætsforening med hjemsted I Syddjurs Kommune.

§2

Formål:

Foreningen, der er stiftet den 11. maj 1930, har til formål at dyrke idræt.

§3

Medlemsforhold:

Foreningen består af aktive og passive medlemmer.

Optagelser af medlemmer under 18 år kræver underskrift af forældre eller værge.

Udmeldelse af foreningen kan kun ske skriftligt med mindst 1 måneds varsel.

Et medlem kan ekskluderes, såfremt kontingentet ikke betales rettidigt, eller medlemmet skader foreningens anseelse eller arbejde og vil ikke få evt. betalt kontingent godtgjort.

Foreningens afdelinger er tilsluttet de respektive specialforbund under Dansk Idræts Forbund, DGI samt DBU.

§4

Kontingent:

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.

Kontingenter godkendes af hovedbestyrelsen efter indstilling fra afdelingerne.

Multikontingent: Indført pr. 1. Januar 2014, som prøve år. Iværksat pr. 1. Januar 2015

Et Multikontingent i Mørke Idrætsforening er personligt, og kan ikke overdrages til andre. Ved brud på reglerne og i tilfælde af snyd, vil det medføre bortvisning i min. 12 måneder fra alt idræt i MIF. Kontingentet giver adgang til alle idrætsgrene under MIF – dog kan der være særlige hold som kræver ekstra betaling.

Der henvises til regler om Multikontingent på Idrætsforeningens hjemmeside.

Andre kontingenter udarbejdes en gang årligt af bestyrelsen og indeholder størrelsen af afdelingskontingenterne og kontingentet for passive medlemmer. Ligeledes angives forfaldsterminer, betalingsmåden og størrelsen af tilladelige restancer.

§5

Ordensregler:

Ethvert medlem, der direkte eller indirekte skader klubbens interesser, kan af bestyrelsen udelukkes for kortere eller længere tid.

§6

Myndighed og Ledelse:

Årsmøde er foreningens højeste myndighed.

Ordinært årsmøde afholdes hvert år i februar måned og indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse i 8544 og/eller på ”mørke.dk” og/eller på foreningens egen hjemmeside.

Ekstra ordinært årsmøde indkaldes, når mindst 2/3 af hovedbestyrelses-medlemmerne kræver dette, eller når 25 stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom, med angivelse af dagsorden. Det ekstra ordinære årsmøde skal i så fald afholdes senest 6 uger efter begæringens aflevering. Indvarsling som ved ordinært årsmøde.

Stemmeret har ethvert medlem fra det fyldte 15 år – og er valgbar fra det 18. år.

For medlemmer under 15 år har forældre eller værge én stemme. Stemme afgivelse kan kun finde sted ved personligt fremmøde.

Alle afgørelser på årsmødet træffes ved simpel stemme flerhed og sker ved håndsoprækning, med mindre 5 tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer eller dirigenten ønsker skriftlig afstemning. Ved stemmelighed, drøftes forslag igen, og der stemmes endnu engang, er der stadig stemmelighed vil bestyrelsens afgørelse gælde.

Forslag der ønskes behandlet ved det ordinær årsmøde fremsendes til formanden senest 8 dage før årsmødet.

Et ekstra ordinært årsmøde er beslutningsdygtig, når 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer eller mindst 25 sådanne er mødt. Skulle et indvarslet ekstraordinært årsmøde ikke være beslutningsdygtig, skal bestyrelsen senest 14 dage efter, indvarsle til et nyt årsmøde, der altid er beslutningsdygtig.

For årsmødet er fastsat følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og stemmetællere.

2. Bestyrelsernes beretning.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Behandling af indkomne forslag, herunder eventuelt forslag til ændring.

5. Valg til hovedbestyrelse samt 1 suppleant. (kan også fungerer som intern revisor)

6. Valg til afdelingsbestyrelser/menige medlemmer. (kan vælges på afd. møde og meldes skriftligt til hovedbestyrelsen)

7. Valg af 2 interne revisorer.

8. Eventuelt.

§7

Organisation:

Mørke Idrætsforening består af en hovedbestyrelse som er den overordnede ledelse og som består af min. 4 medlemmer. Hovedbestyrelsen vælges på årsmødet for 2 år ad gangen. Hovedbestyrelsen konstituerer sig på førstkommende møde.

Den daglige ledelse varetages af hovedbestyrelsen.

Der afholdes hovedbestyrelses- og bestyrelsesmøder efter behov. Formanden indkalder til hoved- og bestyrelsesmøde.

Tre hovedbestyrelsesmedlemmer kan dog kræve hovedbestyrelsesmøde afholdt med mindst 3 uger varsel.

I tilfælde af stemmelighed i hovedbestyrelsen har formanden den afgørende stemme.

Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når en mere end ½ af dens medlemmer er mødt op. Ved bestyrelsesmøderne deltager medlemmer af hovedbestyrelsen samt formand eller andre repræsentanter fra afdelingerne.

På årsmødet samt hoved-og afdelingsbestyrelsens møder føres protokol.

Henvendelser og ansøgninger til myndigheder m.v. vedrørende arrangementer af ikke idrætslig karakter skal godkendes af hovedbestyrelsen, ligesom den vælger repræsentanter til de institutioner og organisationer, hvori Mørke Idrætsforeninger er repræsenteret.

Bestyrelsen kan nedlægge en afdeling, såfremt denne ikke mere er i funktion.

Bestyrelsen kan oprette en afdeling, når dette skønnes hensigtsmæssigt.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til løsning af særlige opgaver.

§8

Afdelingsudvalg:

På årsmødet vælges for hver afdeling en formand, eller godkendes på dette til, at lede den pågældende afdelings aktiviteter. Afdelingsformanden vælges for 2 år ad gangen. Der vælges yderligere mindst 2 afdelingsrepræsentanter til alle afdelinger. Alle afdelingsrepræsentanter vælges for 1 år ad gangen. Kan en afdeling ikke samle 3 bestyrelsesmedlemmer til årsmødet, er der yderligere 14 dage til dette, ellers indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling i denne afdeling.

Bestemmelsen om hvornår et udvalg skal oprettes, træffes af bestyrelsen.

Afdelingsformanden er ansvarlig for afdelings arbejde, under ansvar over for bestyrelsen. Ethvert arrangement, som kan medføre økonomiske risici for foreningen, skal godkendes af hovedbestyrelsen.

Enhver kontraktlig forpligtigelse, samt aftaler af langtrækkende karakter, medunderskrives og godkendes af hovedbestyrelsen.

§9

Hvor ikke andet er foreskrevet i nærværende vedtægter, træffer hovedbestyrelsen den fornødne afgørelse.

§10

Foreningens ophævelse:

Foreningen kan ikke opløses så længe 30 stemmeberettigede aktive ønsker den beståen.

1. Foreningen kan kun opløses efter 2 på hinanden følgende vedtagne årsmøder, med mindst 3 og højst 6 ugers mellemrum.

2. I tilfælde af opløsning skal foreningens midler tilfalde idrætslige formål og eller almennyttige formål i foreningens område af det opløsende årsmøde.

§11

Ikrafttræden:

Nærværende vedtægter træder i kraft den 26. februar 2015.

Hold i dag

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle

Instagram